Deklaracja dostępności


Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej został zaprojektowany i jest redagowany zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z niniejszą ustawą.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Zapewniona została dostępność cyfrowa przez spełnienie poniższych wymagań:

Zasada

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom

1 – Postrzegalność

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 – Treść nietekstowa

A

1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

A

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

A

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

A

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

AA

1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

1.3.1 – Informacje i relacje

A

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

A

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

A

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

AA

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

AA

1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

1.4.1 – Użycie koloru

A

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

A

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

AA

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

AA

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

AA

1.4.10 – Zawijanie tekstu

AA

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

AA

1.4.12 – Odstępy w tekście

AA

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

AA

2 – Funkcjonalność

2.1 – Dostępność z klawiatury

2.1.1 – Klawiatura

A

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę

A

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

2.2 – Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

A

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

A

2.3 – Ataki padaczki – Migotanie

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

2.4 – Możliwość nawigacji

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

A

2.4.2 – Tytuły stron

A

2.4.3 – Kolejność fokusu

A

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

A

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

AA

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

AA

2.4.7 – Widoczny fokus

AA

2.5 – Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 – Gesty punktowe

A

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

A

2.5.3 – Etykieta w nazwie

A

2.5.4 – Aktywowanie ruchem

A

3 – Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania

3.1.1 – Język strony

A

3.1.2 – Język części

AA

3.2 – Przewidywalność

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

A

3.2.2 – Podczas wprowadzania danych

A

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

AA

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

AA

3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 – Identyfikacja błędu

A

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

A

3.3.3 – Sugestie korekty błędów

AA

3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

AA

4 – Kompatybilność

4.1 – Kompatybilność

4.1.1 – Parsowanie

A

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

A

4.1.3 – Komunikaty o stanie

AA

 

Ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności dokonano w dniu 2024-03-26.

- Metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

- Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

● osoba do kontaktu: Anna Kapuścińska

e-mail: mbp@mbp-radomsko.pl

● telefon: 44 683 23 00

● dane adresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej oraz w sekcji Kontakt

- Procedura skargowo – wnioskowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późni ej niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. U. z 2020r. Poz. 256). Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl

- Dostępność architektoniczna:

Dostępność architektoniczna, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku, ul. Narutowicza 4

● Do wejścia głównego budynku prowadzą schody z podjazdem;

● Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku;

● Placówka nie posiada windy osobowej;

● Schody wewnętrzne nie są wyposażone w pochylnie;

● Obiekt nie posiada parkingu;

● Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

● Obiekt nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące; nie posiada także oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

● Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego;

● Przy drzwiach wejściowych umieszczony jest dzwonek;

● W bramie głównej wejścia na teren biblioteki znajduje się mini pochylnia/spadek o długości 50 cm i 2 małe schodki (w dół), a w wejściu od strony parku brukowa pochylnia/wzniesienie;

● Występują różnice poziomów w obrębie kondygnacji:

- na parterze od strony wejścia do Biblioteki przy Oddziale dla dzieci – 1 stopień;

- wejście do Punktu Informatycznego na piętrze w wiatrołapie znajduje się skos;

● Ciągi komunikacyjne na parterze wykonane są z gładkich płytek, których powierzchnia może być śliska np. w okresie zimy lub po umyciu podłogi.

 

Dostępność architektoniczna, Filii nr 1 MBP w Radomsku, ul. Batorego 3

● Obiekt nie posiada parkingu;

● Pomieszczenie Filii znajduje się na pierwszym piętrze budynku, do którego prowadzą schody;

● Do pomieszczenia Filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

● Filia nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące; nie posiada także oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

● Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego.

 

Dostępność architektoniczna, Filii nr 2 MBP w Radomsku, ul. Piastowska 10

● Obiekt nie posiada parkingu;

● Do pomieszczenia Filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

● Filia nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące; nie posiada także oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

● Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego;

● Pomieszczenie Filii znajduje się z tyłu budynku RSM, do którego prowadzą schody w dół.

 

Dostępność architektoniczna, Filii nr 3 MBP w Radomsku, ul. Jagiellońska 16

● Obiekt nie posiada parkingu;

● Do pomieszczenia Filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

● Filia nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące; nie posiada także oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

● Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego;

● Pomieszczenie Filii znajduje się na pierwszym piętrze budynku, do którego prowadzą schody.

 

Dostępność architektoniczna, Filii nr 4 MBP w Radomsku, ul. Brzeźnicka 149

● Obiekt nie posiada parkingu;

● Do pomieszczenia Filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

● Filia nie posiada systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące; nie posiada także oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

● Brak możliwości korzystania z tłumacza migowego;

● Pomieszczenie Filii znajduje się na parterze budynku.

- Aplikacje mobilne: nie dotyczy

 

Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej

Osoby wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej: redaktor główny BIP

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.bip.brpo.gov.pl/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
105KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  30‑10‑2019 16:30:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  30‑10‑2019 16:30:04
Data ostatniej aktualizacji:
28‑03‑2024 08:21:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive